PDA

View Full Version : PHƯƠNG PHÁP NCKH 1. [Tổng quan] Giảm thiểu sự cố y khoa trong các bệnh viện
 2. [Kinh nghiệm] Văn phong cho một bài viết khoa học
 3. [Kinh nghiệm] Cách viết một bài báo cáo khoa học
 4. [Bài dịch] Chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học
 5. [Bài giảng] Trình bày dữ liệu dịch tễ
 6. [Kinh nghiệm] Sử dụng các phần mềm thống kê
 7. [Bài giảng] Cập nhật hoá loạt bài giảng về ngôn ngữ R
 8. [Bài giảng] Bài giảng GS Nguyễn Văn Tuấn về " Hướng dẫn viết bài báo" tại trường ĐHY Hà nội 2012
 9. [Tổng quan] Ý nghĩa của odds ratio và relative risk
 10. [Bài giảng] Phân tích tương quan
 11. [Bài giảng] Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học
 12. [Kinh nghiệm] "Xoa bóp dữ liệu" và sự nghiệp của một giáo sư
 13. [Hướng dẫn] Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu ngẫu nhiên có cỡ mẫu định trước bằng phần mềm R
 14. [Bài giảng] Y học thực chứng: Diễn giải trị số P và khoảng tin cậy 95%
 15. [Bài giảng] Ảnh hưởng của tiếng Anh đến bài báo khoa học
 16. [Bài giảng] Cách viết một bài báo khoa học
 17. [Bài giảng] Diễn giải nghiên cứu tiên lượng: ROC (Receiver Operating Characteristic)
 18. [Bài giảng] Diễn giải kết quả chẩn đoán
 19. [Bài giảng] Y học thực chứng
 20. [Bài giảng] Đo lường hiệu quả điều trị
 21. [Tổng quan] Những sai lệch trong thiết kế, báo cáo và diễn giải kết quả của thử nghiệm lâm sàng
 22. [Ca lâm sàng] Các loại thiết kế nghiên cứu
 23. [Ca lâm sàng] Phương pháp trình bày các công trình nghiên cứu trong y học
 24. [Ca lâm sàng] Bài giảng Nghiên Cứu Khoa Học của TS Nguyễn Ngọc Rạng