@ALL:

Để tạo thuận cho thành viên mua - bán, trao đổi, thanh lý các sản phẩm dư dùng không phục vụ cho mục đích kinh doanh, BĐH hạ mức giới hạn bài viết từ 50 xuống 5 mới có quyền post bài trong box Chợ giời (http://bacsinoitru.vn/f48/) trong một thời gian

Các bài viết trong box này cần phải tuân thủ nội quy chung của diễn đàn và nội quy của box Chợ giời: http://bacsinoitru.vn/f48/74-noi-quy-box-cho-gioi.html#post110

BĐH