Số 3109/QĐ-BYT Ngày 19/8/2014
QUYẾT ĐỊNHvề việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chấn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng
Bộ TRƯỞNG Bộ Y TÉ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh-BỘ Y tế,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chấn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng”.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của chuyên ngành Phục hồi chức năng” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc.
Căn cứ tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của chuyên ngành Phục hồi chức năng phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Website BYT, KCB;
  • Lưu: VT, KCB.

KT.Bộ trưởng
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã kí

Link chi tiết: http://www.chamcuutainha.net/huong-d...huc-nang-2014/