Em được chẩn đoán suy thận mạn và đã làm phương pháp thẩm phân phúc mạc được 4 tháng. Trước đó khoảng nửa tháng bắt đầu có hiện tượng đi ngoài phân đen, nhưng cho đến nay vẫn không hết. Làm sao để hết hiện tượng này?