Chất độc nếu dính vào tay làm sao mình biết cách làm giảm xuống tói mức bình thường có thể chấp nhận được và không gây hại , không tốn nhiều thòi gian ?