Cái này thực ra rất khó nói, là vấn đề nhạy cảm....muốn thay đổi không dễ chút nào, mà 1 cá nhân thìcc ũng không thể làm được