đọc mà thấy run cả người....các bác sỉ..trải qua nhiều thứ quá