Tôi thì nghĩ không cần phải nhất thiết phải có một cách nào đó (mà thực tế thì các thành viên rồi cũng sẽ xưng hô với nhau nhiều cách cho mà xem). Xưng hô kiểu nào miễn lịch sự là ok: bác - tôi, bác em, tôi - bạn, etc. Hoặc như tôi đây biết drchinh lớn hơn tôi, tôi gọi drchinh bằng anh luôn cho lành.
Nếu có trường hợp xưng hô nào mà người bị xưng hô hoặc một thành viên khác thấy không lịch sự thì có thể giải thích để giải quyết nội bộ, hoặc kẹt lắm thì report cho ban điều hành.