Thiếu 2 vit này đều gây thiếu máu hồng cầu to. Vậy trên lâm sàng làm sách nào để phân biệt trường hợp thiếu máu do thiếu B12 hay thiếu B9