Các bạn cho tớ hoỉ bây giờ học tại giảng đường nào vâỵ?