Hình ảnh siêu âm bào thai có dị tật đầu nhỏ/bệnh não nhỏ liên quan tới nhiễm vi-rút Zika

Siêu âm bào thai bị lây truyền dọc (vertical transmission) vi-rút Zika gây dị tật đầu nhỏ/bệnh não nhỏ (microcephaly). (a) Bình diện vòng đầu trước (anterior coronal view) cho thấy giãn não thất không đối xứng nặng kèm với sự hình thành nang (mũi tên). (b) Sừng sau của não thất bên (LV) trong bình diện vành đầu bị giãn. Lưu ý vôi hóa/calci hóa trong não thất IV (mũi tên). (c) Đồi thị không thấy (mũi tên), và thân não và cầu não rất mỏng và khó hình dung (hình ảnh giống mũi tên). (d) Bình diện dọc trục (axial view) cho thấy vôi hóa/calci hóa ở cả hai mắt (mũi tên). Lưu ý rằng mắt ở đoạn gần rất nhỏ và thiếu các mốc giải phẫu bình thường.


Ultrasound examination in fetus with vertical transmission of Zika virus, resulting in microcephaly. (a) Anterior coronal view shows severe asymmetric ventriculomegaly with cystic formation (arrow). (b) Posterior horn of the lateral ventricle (LV) in coronal view is dilated. Note calcifications in the fourth ventricle (arrows). (c) The thalamus is absent (arrow) and the brainstem and pons are thin and difficult to visualize (sagittal view). (d) Axial view shows calcifications in both eyes (arrows). Note that the proximal eye is very small and lacks normal anatomic landmarks.


Nguồn: International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)