Mợ thông đã chuyển bài sang đây, quả là hoành tráng. Xin chúc mừng!