Xin kính biếu bác Lưu Trang bài này, hy vọng bác thỏa mãn.
Candida Infections of the Genitourinary Tract.pdf