Trình bày dữ liệu dịch tễ (bài giảng của BM Dịch Tễ, khoa Y Tế Công Cộng, ĐH YD THCM)