Mời bạn ghé thăm website các bài giảng Nghiên Cứu Khoa Học của TS Nguyễn Ngọc Rạng, BV Đa Khoa An Giang:
BỆNH VIỆN A KHOA TRUNG T�M AN GIANG

Các bài giảng khá phong phú, chẳng hạn:
- Phân phối chuẩn
- Phân phối nhị thức

- Phân phối t và phép kiểm t student

- Phân phối khi bình phương và phép kiểm khi bình phương

- Phân phối F và ứng dụng trong phân tích phương sai

- Sai sót anpha và sai sót beta trong kiểm định thống kê

- Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản

- Các hiệu chỉnh các yếu tố gây nhiễu trong nghiên cứu

- Hiệu ứng tương tác trong phân tích số liệu thống kê

- Phân tích phương sai tái đo lường

- Phân tích sống sót

- Phân tích đường cong ROC

- Hồi qui logistic đa thức