• AHA: Hướng dẫn cập nhật cho hồi sinh tim phổi (CPR) và cấp cứu tim mạch (ECC) 2015

   17-10-15, 09:43
   AHA: Hướng dẫn cập nhật cho hồi sinh tim phổi (CPR) và cấp cứu tim mạch (ECC) 2015
   Ấn bản “Những điểm nổi bật trong hướng dẫn” này tổng hợp những vấn đề và những thay đổi chủ yếu trong “Hướng dẫn cập nhật của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho hổi sinh tim phổi (CPR) và cấp cứu tim mạch (ECC) năm 2015”.

   NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CỦA HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ (AHA) CHO HỒI SINH TIM PHỔI (CPR) VÀ CẤP CỨU TIM MẠCH (ECC) NĂM 2015   Ấn bản “Những điểm nổi bật trong hướng dẫn” này tổng hợp những vấn đề và những thay đổi chủ yếu trong “Hướng dẫn cập nhật của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho hổi sinh tim phổi (CPR) và cấp cứu tim mạch (ECC) năm 2015”. Ấn bản này hướng đến mục đích giúp những người làm công tác hồi sinh và huấn luyện viên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tập trung vào các khuyến nghị liên quan đến khoa học hồi sinh và các nguyên tắc chỉ dẫn quan trọng nhất hoặc gây tranh cãi nhất, hoặc những khuyến nghị có khả năng mang lại thay đổi trong thực hành hồi sinh hoặc đào tạo hồi sinh. Ngoài ra, ấn bản còn cung cấp cơ sở lý luận cho những khuyến nghị này

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác
  • Đọc nhiều